Računovodstvo

V finančni službi opravljamo računovodske storitve:
– vodenje glavne knjige,
– analitično evidenco saldakontov, izpise odprtih postavk,
– obračun davka na dodano vrednost,
– vodenje davčnih evidenc,
– vodenje registra osnovnih sredstev,
– vodenje sredstev na rezervnem skladu po objektih in po stanovalcih,
– vodenje porabe sredstev rezervnega sklada po objektih in po stanovalcih,
– vodenje blagajne,
– obračun plač,
– obračun podjemnih pogodb,
– vodenje računovodstva po stroškovnih mestih,
– izdelavo statistike finančnih računov,
– izdelava zaključnih računov,
– vodenje plačilnega prometa,
– obračun obresti.

Vse te storitve opravljamo z lastnimi kadri.
Prav tako opravljamo računovodske storitve za Železar Štore d.p. in Prehrano Tuli d.o.o.