Dejavnosti

Skladno z določbami Stanovanjskega zakona, Stvarnopravnega zakonika in podzakonskih predpisov imamo kot upravnik naslednja pooblastila in s tem obveznosti:

– izvajanje sklepov etažnih lastnikov;
– skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov in izvrševanje poslov, ki so potrebni za ohranjanje pogojev za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote, vključno z vgradnjo dodatnih delilnikov, merilnikov ali odštevalnih števcev, ki omogočajo posredno določanje deležev za porabljeno toploto ter toplo in hladno vodo v posamezni obračunski enoti;
– tekoča skrb za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti (manjša pleskarska dela, zamenjava manjših rezervnih delov in podobno) na skupnih delih večstanovanjske stavbe;
– zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje dobav in storitev za posamezne dele večstanovanjske stavbe, če naprave večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za posamezne dele;
– priprava opominov neplačnikom obveznosti in dokumentacije za izterjavo istih;
– skrb za porazdelitev stroškov in sestava obračuna stroškov upravljanja večstanovanjske stavbe in razdelitev stroškov med etažne lastnike;
– upravljanje in gospodarjenje z rezervnim skladom in s skupnim denarjem, vodenje sredstev rezervnega sklada ločeno na posebnem računu in pisno pozivanje k plačilu prispevka posameznega etažnega lastnika v rezervni sklad;
– sprejemanje plačil etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna, vplačil v rezervni sklad in plačevanje obveznosti iz pogodb, sklenjenih s tretjimi osebami;
– priprava postopkov in zbiranje ponudb za izvedbo vpisa večstanovanjske stavbe v etažno lastnino (če to še ni urejeno) in skrb, da se po potrebi uskladijo že obstoječi vpisi;
– po potrebi organizacija čiščenja skupnih prostorov (po podjemni pogodbi z izvajalcem);
– po potrebi organizacija hišniških in blagajniških opravil (po podjemni pogodbi z izvajalcem);
– organizacija deratizacije oz. dezinsekcije objektov;
– pomoč pri sklicevanju in vodenju sestankov zbora etažnih lastnikov, odbora lastnikov, nadzornega odbora ter izdelavi zapisnikov;
– podajanje letnega poročila o upravljanju objekta;
– upravnik je pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, ki jih je dolžan zbirati, jih voditi in posredovati pristojnim organom v skladu s Stanovanjskim zakonom.

Upravniku lahko etažni lastniki dajo tudi tudi druga pooblastila, ki se določijo s pogodbo.

Upravljanje večstanovanjske stavbe razumemo kot sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe. Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi, da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov. Upravnik mora pri svojem delovanju upoštevati interese etažnih lastnikov (lastnikov stanovanj).

Gre zgolj za grobo predstavitev naših storitev, podrobno so vse naše dejavnosti opredeljene v pogodbi o upravljanju, najdete pa jih tudi v veljavnem Stanovanjskem zakonu in Stvarnopravnem zakoniku ter podzakonskih aktih.Izvajali bomo vse z zakonom predvidene storitve upravljanja. Koristniki naših storitev jih lahko tudi dodatno opredelijo v pogodbi o upravljanju, o medsebojnih razmerjih, oziroma v dodatkih k istima.

V okviru naših storitev vam poleg zakonsko predvidenih storitev upravljnja nudimo tudi naslednje storitve, ki so že vštete v ceno storitve upravljanja:

– Celotni finančni inženiring. V primeru finančnih težav ob morebitnem pojavu nepredvidenih, a nujnih del, smo vam pripravljeni v okviru naših zmožnosti finančno priskočiti na pomoč in vam pomagati težave premostiti.
– Celotni zavarovalni inženiring za skupnih dele in naprave večstanovanjskega objekta, torej: zavarovanje objekta – sklepanje zavarovalnih pogodb, priprava zahtevkov za refundacijo nastale škode – komisijski ogledi, pomoč pri varstvu pred požarom in zagotavljanju drugih ukrepov za zaščito in reševanje.
– Ustno pravno svetovanje na stanovanjskem področju z lastno pravno službo znotraj našega delovnega časa.
– Kjer je to še potrebno pripravljamo vse potrebno za oštevilčenje in označitev stavb in stanovanj z zaporedno številko v okviru ene stavbe ter zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.
– Neformalno svetujemo pri projektih, kjer je potreben nadzor.

Cena storitve upravljanja bomo v okviru zakonskih določil dogovorili z koristniki – naročniki storitev (lastniki stanovanj). Dogovorili bomo procent od vrednosti stanovanja. Z mesečno položnico vam bomo zaračunavali 1/12 dogovorjene vrednosti. Z isto položnico vam bomo zaračunali tudi materialne stroške dejansko izvedenih del na vašem objektu.

Z ločeno položnico bomo za vas izvajali zakonsko zbiranje sredstev v vaš rezervni investicijski sklad vašega večstanovanjskega objekta in to na ločen transakcijski račun pod vašo kontrolo, kot je to določeno v Stanovanjskem zakonu.

Cena storitve upravljanja bo konkurenčna. V ceni naročnikom nudimo še vrsto dodatnih storitev, naštetih zgoraj. Ko prevzamemo upravništvo, v mesecu prevzema ne zaračunamo stroškov upravljanja.

Izvajanje storitev upravljanja izvajamo pregledno, tako so etažni lastniki podrobno seznanjeni z vsemi ukrepi, storitvami in stroški – svojimi in skupnimi. Etažni lastniki predhodno potrdijo ključe delitve stroškov. Za investicijske posege predhodno pridobimo več ponudb in zakonsko predviden odstotek soglasja lastništva. Vsi prejeti računi za v objektu izvedena dela na skupnih delih in napravah so v naši družbi na vpogled in pregled etažnim lastnikom in njihovim odborom, oziroma nadzornim svetom. Odbori dobijo fotokopije vseh računov, tudi za objavo na oglasno desko. Redno delamo bilance prihodkov in stoškov (odhodkov) objekta. Zaradi takega poslovanja imamo po dosedanjih izkušnjah z vsemi etažnimi lastniki dobre medsebojne odnose, ki temeljijo na zaupanju in spoštovanju. Kot nekdanji “železarji” smo navajeni trdega dela.

Nudimo še izvajanje naslednjih del (cene za te storitve bomo določili dodatno, sporazumno z koristniki – naročniki storitev):

– Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, če zadeva slučajno še ni urejena. Uredimo tudi razmejitev, odmero in vpis zemljišč, parkirnih prostorov…
– Dodatno urejanje pogodb o medsebojnih razmerjih, ki so obvezne po veljavni zakonodaji. Pripravo pogodb, ki so in bodo potrebne potrebne po stanovanjski zakonodaji
– Obratovanje stanovanjske hiše (delitev računa skupne električne energije, delitev računa porabljene vode med glavnim in odštevalnimi števci, organizacija in delitev računa za čiščenje stopnišča,….). O povračilu stroškov za ta dela se stranke dogovorijo posebej.
– Po dogovoru vam ponujamo tudi storitve urejanja okolice: košnje trave, urejanje okolice, priprava “zimskih” storitev…
– Vršimo nadzor za gradbena, elektro in strojna dela; za navedena dela smo registrirani pri Inženirski zbornici Slovenje in njeni člani ter imamo pogodbene nadzornike.
– Projektiranje na področju gradbeništva, elektrike in strojništva; kot že omenjeno smo za navedena dela registrirani pri Inženirski zbornici Slovenije in imamo pogodbene projektante. Organiziramo vsa dela za priključitev na centralno ogrevanje, uvedbo plina v objekte, celovito prenovo stanovanj in druga dela.
– Celoten pravni servis s sodelovanjem pooblaščenega odvetnika.
– Po pooblastilu etažnih lastnikov vodimo v imenu pooblastiteljev postopke pred sodišči in drugimi organi in institucijami.
– Zastopamo etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem.
– Zastopamo etažne lastnike v poslih upravljanja in v imenu preostalih etažnih lastnikov vlagamo izključitveno tožbo ter tožbo za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika.
– Porazdelitev in izterjava obveznosti in skrb za to področje.
– Pobiranje najemnin od podnajemnikov etažnih lastnikov z vsemi spremnimi dejavnostmi.
– Druge storitve po dogovoru.

Glede na potrebe nove stanovanjske zakonodaje imamo nov modern računalniški program, ki bo zadostil vsem zahtevam zakonodaje in našim ter potrebam lastnikov stanovanj.

Delovni čas imamo od 7. do 15. ure. Za nujne primerih smo na razpolago 24 ur dnevno, tudi ob nedeljah in praznikih. Potrebne intervencije opravimo z dežurnimi vzdrževalci.