Prijavnica za letovanje

S klikom na priležni gumb (in s klikom na gumb Oddaj prijavnico za letovanje) vlagatelj družbi Storkom Štore d.o.o. kot ponudniku prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno dovoljujem, da se podatki iz te Prijavnice zgolj za potrebe izvedbe letovanja na izbrani lokaciji pri ponudniku hranijo in obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi. Hkrati izrecno dovoljujem, da se v podatke iz te Vloge za potrebe letovanja pri ponudniku vpogleda in na njihovi podlagi stopi z mano v kontakt. Vlagatelj izrecno izjavljam, da sem od vseh na Prijavnici navedenih oseb prejel prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno soglasje za podajo v Prijavnico vnešenih osebnih podatkov.

Vlagatelj sem seznanjen, da v primeru, če soglasja s klikom na priležni gumb ne podam, podatki iz te Prijavnice ne bodo shranjeni oz. bodo izbrisani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki iz vloge bodo v vsakem primeru izbrisani, ko bodo za izbris izpolnjeni pogoji v veljavnih predpisih, a najkasneje leto dni po dnevu oddaje te vloge.

Vsi podatki, predani družbi Storkom Štore d.o.o kot upravljavcu potom tega obrazca, se varujejo in zavarujejo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 – Ur. l. RS, št. 94/2007 in spremembe), Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR, Uredba (EU) 2016/679) ter upravljavčenega Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov z dne 25. 5. 2018.