Geodezija

Nudimo vam izvedbo vseh geodetskih del s področja SPLOŠNE IN INŽENIRSKE GEODEZIJE, ki so potrebna za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj, izvajamo pa tudi vse postopke evidentiranja nepremičnin v uradnih evidencah ZEMLJIŠKEGA KATASTRA in KATASTRA STAVB. Razpolagamo s potrebno tehnično opremo, ki zagotavlja izdelavo geodetskih izdelkov predvidene kvalitete oziroma omogoča evidentiranje sprememb geodetskih podatkov v evidencah nepremičnin.

Pri nas lahko naročite:

GEODETSKI NAČRT
Gre za prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. V procesu projektiranja se pojavljajo potrebe po geodetskih storitvah in izdelkih. Potreba po geodetskih načrtih se pojavi že fazi izdelave idejne zasnove projekta. Posnetek obstoječega stanja se izdela v obliki geodetskega načrta po končani gradnji. Služi za izdelavo projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje. Geodetski načrt se izdela za različne namene uporabe, in sicer:

o geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
o geodetski načrt novega stanja zemljišča
o geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta

ZAKOLIČENJE STAVB IN OBJEKTOV
O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Zakoličba se praviloma izvede pred začetkom gradnje. Za zakoličbo mora poskrbeti izvajalec gradbenih oz. drugih del na gradbišču, izvede pa jo geodetsko podjetje.

ELABORAT UREDITVE MEJE
Meja razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel. Ureditev meje je postopek, s katerim določimo mejo med eno ali več parcelami na eni strani in vsemi ostalimi parcelami na drugi strani. V veliko primerih ni natančno določeno, kje natančno poteka meja med eno in drugo parcelo, kar posledično lahko pripelje do medsosedskih sporov.

ELABORAT PARCELACIJE
Parcelacija je združitev dveh ali več parcel, ki so v lasti enega ali več lastnikov, v eno parcelo ali delitev parcel, oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

ELABORAT IZRAVNAVE MEJE
Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, pod pogojem, da se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje.

OZNAČITEV MEJ Z MEJNIKI V NARAVI IN IZDELAVA TEHNIČNEGA POROČILA
Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra.

ELABORAT DOLOČITVE ZEMLJIŠČA POD STAVBO
Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. V zemljiškem katastru se evidentira s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe.

VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE V KATASTER STAVB
Ob vpisu stavbe v kataster stavb se vpišejo vsi deli stavbe. Ta vpis je osnova za vpis stavbe v zemljiško knjigo.

ELABORAT ZA EVIDENTIRANJE STAVBE
Vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

ELABORAT SPREMEMB PODATKOV KATASTRA STAVB
Spremembe podatkov katastra stavb so lahko:
o sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe
o sprememba lege, oblike ali površine
o sprememba dejanske rabe
o sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora
o združitev in delitev stavbe ali dela stavbe
o vpis novega dela stavbe
o izbris stavbe ali dela stavbe

Kontakt:

Geodetinja ga. Petra Smogavec
T: 03 780 5 808
M: 040 570 578
e-mail: petra.smogavec@storkom.si